Generalforsamling 2019

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. november 2019 kl. 17:30

Københavns Universitetsbibliotek Nord, Nørre Allé 49, 2200 København N med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan rekvireres hos sekretæren):

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
  3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
  4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
  5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
  8. Fastsættelse af medlemskontingent.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 27. oktober.

Før generalforsamlingen holder ingeniørdocent emeritus Alexander Senning kl. 16:30 et foredrag om sin nye bog The Etymology of Chemical Names- Tradition and Convenience vs. Rationality in Chemical Nomenclature, som udkommer i september 2019 hos De Gruyter. Bogen indeholder en hel del kemihistorisk stof, en indgående gennemgang af alle typer af kemiske navne samt etymologi og historisk baggrund for et stort antal kemiske navne.

Alexander Senning virkede ved DIA/DTU i årene 1993-2003 og som lektor ved Aarhus Universitet fra 1962 til 1993. Under en orlov fra AU 1973-1975 beklædte han en stilling som laboratoriechef ved A/S Alfred Benzon. I sin forskning, som også fortsatte efter emeriteringen, har Alexander Senning hovedsagelig beskæftiget sig med organisk svovlkemi og lægemiddelkemi. Han er korresponderende medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og har været formand for udvalget. Ved en tidligere lejlighed præsenterede han sin bog Elsevier’tain’t Dictionary of Chemoetymology, som udkom i 2007, for DSHK.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro spisning (for egen regning) på en nærliggende Nørrebro-restaurant.
Ved generalforsamlingen vil skrifter fra selskabets hvide skriftserie være til salg for favorable priser.

Skulle man have problemer med at finde mødestedet eller på anden måde ønske at kontakte selskabet på dagen, kan man ringe til sekretærens mobil (2166 1297) eller formandens (3029 1829).

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Ture Damhus (sekretær)
6. oktober 2019