Selskabet afholdt

Generalforsamling torsdag den 2. november 2017 kl. 18

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, 1263 København K.

Før generalforsamlingen gav institutleder Mikkel Scharff en introduktion til Konservatorskolens arbejde, efterfulgt af en rundvisning i laboratorierne.

Referat af generalforsamlingen kan fås ved at henvende sig til sekretæren.

Orientering fra bestyrelsen august 2017.

Selskabet har ikke fundet det muligt at arrangere en sommerudflugt i år. Bestyrelsen arbejder til gengæld med de videre planer for vores bogudgivelser, og der afholdes generalforsamling med tilhørende arrangement den 2. november. Mere om det sidste senere.

Mht. bøgerne henviser vi til listen over historisk-kemiske skrifter her på hjemmesiden. Nr. 22  er udkommet  med os selv som forlæggere, og redaktionsgruppen arbejder ihærdigt med manuskripterne til nr. 23, som vi også selv vil stå for udgivelsen af sammen med Dansk Forening for Molekylspektroskopi. Se programmet for det afholdte symposium nedenfor.

Bestyrelsen har et ønske om ved en senere lejlighed at arrangere en kemisk byvandring i København. Interesserede kan i år hente inspiration ved at følge et lignende arrangement under Golden Days-festivalen;  se her under 9. september:

http://goldendays.dk/program/

De bedste hilsener
Asbjørn Petersen (formand)
Ture Damhus (sekretær)
Christian B. Knudsen (kasserer)

Der afholdtes

Hovedmøde i Kemisk Forening

Symposium:   Molekylspektroskopi – et stykke dansk kemihistorie

Onsdag den 1. marts 2017 

i Festauditoriet, Københavns Universitet (tidligere KVL)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

med følgende program:
09:30  Mulighed for en hurtig kop kaffe/te og et stykke morgenbrød
09:40   Velkomster ved arrangørerne
09:45   Poul Erik Hansen: Dansk Forening  for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond
10:00   Kjeld Schaumburg: Fra Bohr til Børge Bak
10:30   Niels Wessel Larsen: 60 år med mikrobølgespektroskopi ved KIKU
11:00   Kaffepause
11:30   Ole Faurskov Nielsen: Ramanspektroskopi et personligt tilbageblik
12:00   Søren Hassing: Resonans Raman Spektroskopi:  Elektronisk eller vibrationsspektroskopi eller begge dele ?
12:30   Frokost
13:30   Poul Erik Hansen og Flemming Møller Nicolaisen: IR-spektroskopi
14:00   Erik W. Thulstrup og Jens Spanget-Larsen: Spektroskopi med lineært polariseret lys
14:30   Niels Rastrup Andersen: Spektroskopiens udvikling i industrien
15:00   Kaffepause
15:30   Charlotte Held Gotfredsen: Væskefase-NMR i Danmark
16:00   Thomas Vosegaard: Faststof-NMR i Danmark
16:30   Snacks og et glas vin

De fleste af symposieforedragene vil blive udgivet i en bog i skriftserien fra Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen vil omfatte yderligere et eller flere bidrag om molekylspektroskopiens udvikling i Danmark.

___________________________________________________________________________

Foredrag om Julius Thomsen

Helge Kragh holdt foredrag om Julius Thomsen i Videnskabshistorisk Selskab tirsdag den 6. december 2016. Se nærmere om Helge Kraghs bog om Julius Thomsen her.

_________________________________________________________________________________________________

Selskabet afholdt generalforsamling den 8. november 2016.

Referatet kan fås ved henvendelse til sekretæren.

_________________________________________________________________________________________________

Dansk Selskab for Historisk Kemi

afholdt i år sin sommerudflugt for medlemmer af Selskabet med ledsager
søndag d. 11. september 2016 kl. 11:00 på Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, København.
Helge Kragh viste rundt på NBI med særligt henblik på kemirelevant historie.
Der var fælles frokost  bagefter (for egen regning).
Interesserede kan orientere sig om Niels Bohr Arkivet her:  http://www.nbarchive.dk

_________________________________________________________________________________________________

Dansk Selskab for Historisk Kemis sektionsforedrag ved Kemisk Forenings årsmøde i Odense den 9. juni 2016:

Redoxprocesser historisk belyst
Børge Riis Larsen (lektor emeritus, Slagelse Gymnasium)

Carlsberg Laboratorium gennem 140 år
Peder Olesen Larsen (biokemiker, også arbejdet bl.a. med organisk kemi og senest forskning om forskning)

Solens kemi: et historisk perspektiv, ca. 1860-1920
Helge Kragh (Niels Bohr Instituttet)_________________________________________________________________________________________________

Filmaften afholdtes på Hvidovre Gymnasium tirsdag d. 12. april  2016.

Programmet omfattede:
Et kort filmklip med Niels Bohr i forbindelse med opdagelsen af hafnium.
Et filmklip med J. N. Brønsted.
Fremvisning af en kasse absolut ældre lysbilleder af kunstgødningsproduktionen i Fredericia, Oppau og Merseburg.
Der afsluttedes med en ældre, seværdig film om Madame Curie.

_________________________________________________________________________________________________

Der blev afholdt museumsbesøg og generalforsamling i Dansk Selskab for Historisk Kemi   onsdag den 4. november 2015.

Referatet af generalforsamlingen kan rekvireres hos selskabets sekretær på turedamhus@outlook.dk.

__________________________________________________________________________________________________

Selskabets sommerudflugt lørdag 26. september, annonceret i Dansk Kemi nr. 8 (august), blev desværre aflyst pga. ringe tilslutning.

__________________________________________________________________________________________________

Dansk Selskab for Historisk Kemi indbyder til hovedmøde i Kemisk Forening

mandag den 23. marts 2015 kl. 17:15

i auditorium 2, H.C. Ørsted Institutet,

Dr. scient.  Jens Jørgen Led, Kemisk Institut, Københavns Universitet, vil holde et foredrag med titlen

NMR-spektroskopiens udvikling fra et epokegørende fysisk fænomen til et alsidigt videnskabeligt værktøj.

NMR-spektroskopien har siden begyndelsen af 1950’erne udviklet sig fra et epokegørende fysisk fænomen til et alsidigt og uundværligt analytisk værktøj inden for kemi, biokemi og medicin. NMR-spektroskopien har således i vid udstrækning erstattet den “våde” kemi, når det gælder identifikation af kemiske stoffer, og kan i dag give detaljerede oplysninger om de kemiske molekylers struktur, dynamik, reaktionstilstand og de kemiske omgivelser inden for molekylerne. Dette gælder ikke blot for små organiske molekyler, men også for store biopolymerer som proteiner og nucleinsyrer. NMR-spektroskopiens alsidighed understreges af, at der indtil i dag er blevet tildelt 6 Nobelpriser inden for området.

NMR-spektroskopiens store akilleshæl er dens ringe følsomhed. Der er derfor siden dens introduktion i kemien i begyndelsen af 1950’erne blevet gjort enorme anstrengelser for at forbedre dens følsomhed og opløsningsevne. I foredraget vil disse forbedringer blive gennemgået, og der vil blive givet eksempler på den information, det er muligt at få ved hjælp af moderne NMR-spektroskopi, især når det gælder proteiners struktur og funktion.

Efter mødet er der spisning. De, der ønsker at deltage heri, bedes senest torsdag den 19. marts sende en E-mail til DSHK-sekretæren, Ture Damhus, på adressen tda@novozymes.com, og skrive ‘Spisning 23/3’ i emnefeltet.

____________________________________________________________________________________________________

NB: referatet fra generalforsamlingen (se nedenfor) kan rekvireres fra sekretæren pr. E-mail.

Foredrag og generalforsamling 2014                                                                                        Selskabet indbyder til foredrag tirsdag den 25. november 2014 kl. 16:00
Center for Is & Klima
, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.
 

Jørgen Peder Steffensen fra centret vil fortælle generelt om iskerneforskning som optakt til en rundvisning i centrets laboratorier og iskernedybfryser.

Dette arrangement vil vare i alt 1½-2 timer. Alle medlemmer af Kemisk Forening er velkomne.

Derefter afholder Dansk Selskab for Historisk Kemi ordinær generalforsamling kl. 18:00 på samme adresse.

DSHK-medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, men ikke i foredrag og rundvisning, bedes møde foran indgangen til centret i tidsrummet 17:45–17:55 for at blive lukket ind. Skulle tvivl opstå om adgangsforhold eller andet forud for generalforsamlingen, kan man om nødvendigt ringe til Asbjørn Petersen (mobil 3029 1829) eller Ture Damhus (mobil 3077 2918).

Efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse formentlig holde et kort konstituerende møde. Det er derefter tanken, at de DSHK-medlemmer, der måtte ønske det, kan slutte programmet af med spisning på en nærliggende restaurant (for egen regning). Af hensyn til bordbestilling og kommunikation omkring tid og sted for spisningen bedes interesserede give sekretæren besked per E-mail (turedamhus@outlook.dk) senest den 21. november.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt

en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som tilstilles alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen.

5. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest 10 dage før denne

være sendt til formanden på E-mail
(ap@esteban.dk).

6. Fastsættelse af medlemskontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til de gældende vedtægter skal der vælges ni bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Vedtægtsændringer kan i henhold til de nugældende vedtægter kun ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestyrelsen håber, at mange DSHK-medlemmer vil møde op på generalforsamlingen og give deres mening til kende!

Med venlig hilsen fra bestyrelsen –

Asbjørn Petersen (formand)
Ture Damhus
(sekretær)

_________________________________________________________________________________________________

Skovturen 2014
Årets skovtur for medlemmer med ledsagere fandt sted
fredag 19. september 2014 og gik til Dansk Akrylplade Fabrik A/S i Hedehusene med forudgående spisning på en lokal restaurant.

Dansk Akrylplade Fabrik har lavet acrylplader siden kort efter 2. verdenskrig. Dengang var råvaren kasseret acryl. Dette nødvendiggjorde en arbejdsgang, der stadig anvendes i dag. Fabrikkens produktion af  særlig tykke plader baserer sig på denne teknik.

Fabrikschefen, Kim Heining, fortalte om firmaets historie og produktion og viste rundt.

_________________________________________________________________________________________________

Kemisk Forenings årsmøde 12. juni 2014: selskabets sektionsforedrag og præsentation af bogen Oxygen.
Ved årsskiftet udkom bogen Oxygen. Et skuespil i 20 scener af Carl Djerassi og Roald Hoffmann. Historien om et grundstofs opdagelse, som er nr. 21 i rækken af Historisk-Kemiske skrifter fra Dansk Selskab for Historisk Kemi.
Man kan læse en kort introduktion til bogen og dens indhold  på Nyt Teknisk Forlags hjemmeside.
Ved skæbnens gunst kunne de to forfattere til skuespillet Oxygen begge komme til Danmark i forbindelse med Kemisk Forenings årsmøde, hvor de holdt plenarforedrag og altså også var til stede ved den officielle præsentation af bogen.

Vort selskabs sektionsforedrag ved årsmødet var som følger:

René Larsen, Konservatorskolen: Nedbrydning af historiske materialer – fra læder og pergament til lim og husblas.
Ib Dybkjær, Haldor Topsøe A/S: Haldor Topsøes ammoniakteknologi – et historisk perspektiv.
Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium: Dansk Selskab for Historisk Kemi 1989-2014.

_________________________________________________________________________________________________

Aluminium i historisk perspektiv 21. januar 2014
Selskabets medlemmer var af HITEK, Selskabet for Historisk Teknologi, inviteret til følgende foredrag i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge, København:

Professor, dr. scient. & dr. phil. Helge Kragh, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet:
Et mageløst metal: Aluminium i historisk perspektiv

Et abstract kan læses bagest i Dansk Kemi  94. årg. nr. 12, december 2013.

_________________________________________________________________________________________________

Skovtur 21. september 2013
I november 2010 blev Tycho Brahes grav i Prag åbnet, og der blev udtaget prøver for at fastslå, om han var blevet kviksølvforgiftet. En af hovedmændene bag analyserne var lektor, dr.scient. Kaare Lund Rasmussen fra Institut for fysik, kemi og farmaci ved Syddansk Universitet i Odense.
På årets skovtur besøgte vi hans laboratorium. Vi så på det apparatur, der har været anvendt, og på prøverne af Tycho Brahes skæg, øjenbryn, knogler, tænder mm.  Herefter kørte vi til ADBOU på Lucernemarken 20. Her ligger Syddansk Universitets store knoglesamling. Det er en lagerhal, hvor der opbevares ca. 15.000 individer – alle middelalderlige knogler udgravet gennem tiden på Fyn og i Jylland. Til sidst spiste vi frokost på Hotel Troense i den gamle skipperby Troense på Tåsinge.

_________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling og rundvisning den 21. november 2012
på DTU, Inst. for Fysik, Fysikvej, Bygning 309, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter generalforsamlingen fortalte registrator Maria Lanng om DTUs indsamlingsprojekt af effekter og viste magasinerne frem. Vi fik specielt forevist kemi-genstandene, og fik lejlighed til at studere disse nærmere og komme med kommentarer hertil.

_________________________________________________________________________________________________

(Siden blev sidst ajourført af sekretæren 3. marts 2017.)