Generalforsamling 2020

(Bemærk, at indkaldelsen nedenfor er corona-revideret i forhold til den, der bringes i Dansk Kemi den 30. oktober.)

Pga. coronasituationen har det været et stille år i selskabet.

Nu indkaldes til ordinær generalforsamling 

torsdag den 12. november 2020 kl. 17:45,

som afholdes fysisk på Københavns Universitetsbibliotek Nord, indgangen ved Tagensvej 14, 2200 København N, inden for de lovlige rammer mht. deltagerantal, men med mulighed for alternativt at deltage online.

Af hensyn til logistikken skal man tilmelde sig ved at sende en E-mail til sekretæren på turedamhus@outlook.dk senest den 10. november.
Ved tilmelding skal man angive, om man agter at indfinde sig fysisk.
For alle tilfældes skyld vil alle tilmeldte modtage et link til online-begivenheden.
Man bedes endvidere tilkendegive, om man ønsker at deltage i en eventuel efterfølgende spisning (se nedenfor).

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Interesserede opfordres til at stille op til bestyrelsesvalget og være med til at præge selskabets virke fremover.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest den 2. november 2020.

Før generalforsamlingen vil medlemmer af bestyrelsen fra kl. 17 causere over S.M. Jørgensen og hans virke, herunder omtale arbejdet med registrering af de ca. 600 (mestendels komplekskemiske) præparater, han efterlod sig, og som nu beror hos Teknologihistorie på DTU. (Denne del vil næppe blive dækket online.)

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro spisning (for egen regning) på en nærliggende Nørrebro-restaurant, igen forudsat det er corona-muligt.

Ved generalforsamlingen vil skrifter fra selskabets hvide skriftserie være til salg til enhedspris af 20 kr. (!).

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Ture Damhus (sekretær)