Generalforsamling 2020

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling 

torsdag den 12. november 2020

Københavns Universitetsbibliotek Nord, 2200 København N, med deltagelse såvel fysisk inden for de lovlige rammer såvel som online.

Dagsordenen var som følger i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretæren.