Generalforsamling 2021

Selskabet afholder ordinær generalforsamling 

mandag den 8. november 2021 kl. 17:30

hos formanden, Asbjørn Petersen, på adressen Lejrevej 6, 2700 Brønshøj. Buslinjer 2A og 5C kører lige i nærheden.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Ad pkt. 7: forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden (ap@esteban.dk) senest den 30. oktober.

Vi opfordrer kraftigt til, at man overvejer at stille op til bestyrelsesvalget.  Vi har god brug for nye (og gerne yngre!) medlemmer.

Den siddende bestyrelse holder møde kl. 17 forud for generalforsamlingen og på samme adresse; alle medlemmer er velkomne til at deltage dér også.

Bøgerne fra selskabets skriftserie vil traditionen tro være til salg til yderst favorable priser.

Efter generalforsamlingen vil der enten være spisning på stedet, eller selskabet vil bevæge sig til en nærliggende restaurant.

På vegne af bestyrelsen
Ture Damhus (sekretær)